il Piatto Scarborough

Scarborough Town Hall and Scarborough Castle

Scarborough Town Hall and Scarborough Castle

il Piatto Scarborough

Italian Restaurant

Address:
4 Harcourt Place,
Scarborough
YO11 2EP

Telephone: 01723 354648